موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور

آشنایی با عملیات کانتینری- مهدی کاویان


مخفی کردن فهرست فیلم های ضبط شده

آشنایی با عملیات کانتینری- مهدی کاویان
آشنایی با عملیات کانتینری- مهدی کاویان
۱۴۰۰-۰۴-۱۵
آشنایی با عملیات کانتینری- مهدی کاویان
آشنایی با عملیات کانتینری- مهدی کاویان
۱۴۰۰-۰۴-۱۴
آشنایی با عملیات کانتینری- مهدی کاویان
آشنایی با عملیات کانتینری- مهدی کاویان
۱۴۰۰-۰۴-۱۴
آشنایی با عملیات کانتینری- مهدی کاویان
آشنایی با عملیات کانتینری- مهدی کاویان
۱۴۰۰-۰۴-۱۲
آشنایی با عملیات کانتینری- مهدی کاویان
آشنایی با عملیات کانتینری- مهدی کاویان
۱۴۰۰-۰۴-۱۵
آشنایی با عملیات کانتینری- مهدی کاویان
آشنایی با عملیات کانتینری- مهدی کاویان
۱۴۰۰-۰۴-۱۳
آشنایی با عملیات کانتینری- مهدی کاویان
آشنایی با عملیات کانتینری- مهدی کاویان
۱۴۰۰-۰۴-۱۴
اسکرول به بالا