مدیریت عملیات کالای عمومی – مهدی کاویان

هدف دوره:
هدف اصلی این دوره آموزشی ارایه دانش و مهارت مورد نیاز جهت انجام وظایف و مسئولیتهای مدیریت عملیات کالای عمومی می
باشد. فهرست دانش و مهارت اشاری عبارتند از:

 • آگاهی از روش های سنجش کارآئی و شاخصهای عملکرد پایانه کالای عمومی
  آگاهی از نحوه محاسبه کارآئی
  توانایی تحلیل عملکرد پایانه پایانه کالای عمومی
  توانایی تدوین استراتژی عملیات کالای عمومی
  شناخت روش های مدیریت منابع، تخصیص تجهیزات و منابع انسانی
  شناخت روش های مدیریت پایانه با استفاده از فن آوری پیشرفته
  آشنایی با سازماندهی پایانه کالای عمومی
  شناخت روش بارگیری و تخلیه نگله های سنگین
  شناخت چیدمان بهینه کالای عمومی در کشتی
  آگاهی از معیارهای سنجش کشتی
  آشنایی با اصطلاحات و واژگان های تخصصی

دیدگاهتان را بنویسید