۱-برنامه کلاسی

آشنایی با دستور العمل تخلیه، بارگیری، حمل و نگهداری کالای خطرناک
زمان برگزاری مدت دوره کد دوره ۱۵۴ زمان آزمون
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ساعت
۰۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۰۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۱۶ حمیدرضا کریمی بندری دوشنبه ۱۲
اسکرول به بالا