1- برنامه کلاسی

آشنایی با دستور العمل تخلیه، بارگیری، حمل و نگهداری کالای خطرناک
زمان برگزاری مدت دوره کد دوره 155 زمان آزمون
1399/09/22 1399/09/23 1399/09/24 ساعت
08:00-16:00 08:00-16:00 16 بهرام روزبهی دوشنبه 12