1- برنامه کلاسی

آشنایی با دستور العمل تخلیه، بارگیری، حمل ونقل کالای خطرناک
زمان برگزاری مدت دوره کد دوره  156 زمان آزمون
1399/09/24 1399/09/25 1399/09/26 ساعت
21:00 -13:00 8:00 -16:00 16 مدرس بهرام روزبهی چهارشنبه 12