1- برنامه کلاسی

آشنایی با دستور العمل تخلیه، بارگیری، حمل و نگهداری کالای خطرناک
زمان برگزاری مدت دوره کد دوره 157 زمان آزمون
1399/09/27 1399/09/26 1399/09/28 ساعت
08:00-16:00 08:00-16:00 16

مسعود جعفربکلو

جمعه 12