1-برنامه کلاسی

آشنایی با دستور العمل اجرایی کنوانسیون بین المللی کانتینرهای ایمن(CSC)
زمان برگزاری مدت دوره کد دوره  151 زمان آزمون
1399/10/01 99/10/03 ساعت
8:00 -16:00 8 مدرس مسعود جعفربکلو چهارشنبه 11