1- برنامه کلاسی

آشنایی با دستور العمل اجرایی کنوانسیون بین المللی کانتینرهای ایمن(CSC)
زمان برگزاری مدت دوره کد دوره  153 زمان آزمون
1399/10/03 1399/10/05 ساعت
8:00 -16:00 8 مدرس مسعود جعفربکلو جمعه 15