۱- برنامه کلاسی

آشنایی با دستور العمل اجرایی کنوانسیون بین المللی کانتینرهای ایمن(CSC)
زمان برگزاری مدت دوره کد دوره  ۱۵۳ زمان آزمون
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ ساعت
۸:۰۰ -۱۶:۰۰ ۸ مدرس مسعود جعفربکلو جمعه ۱۵
اسکرول به بالا