1- برنامه کلاسی

روز برگزاری زمان دوره عنوان دوره زمان آزمون
1399/09/11 1399/09/12 99/09/14 ساعت
8:00 -15:00 8:00 -15:00 16 آشنایی با دستور العمل تخلیه، بارگیری، حمل ونقل کالای خطرناک جمعه 12