1- برنامه کلاسی

زمان برگزاری آزمون پایان دوره دوره استاد
ساعت تاریخ ساعت تاریخ
8-14 99/09/11 12 99/09/12 آیین نامه بین المللی امنیت دریانوردی بهرام روزبهی