2- سرفصل دوره

ردیف مقررات و آیین نامه های بندری و دریایی ایران
سرفصل مطالب:
15 ساعت
1 قانون دریایی 2
2 آئین نامه بندر های ایران 2
3 قانون راجع به اجرا تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی 1
4 تصویب نامه تشخیص حدود منطقه نظارت و حوزه عملیات 1
5 آیین نامه ثبت و بهره برداری شناور ها 2
6 آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتیها 1
7 آیین نامه ثبت کشتی ها و شناور ها 2
8 آیین نامه تاسیس شرکت ها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی 1
9 قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نطارت دولت در دریا ها 1
10 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان 1
11 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری 1