2- سرفصل دوره

ردیف آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی ایران
سرفصل مطالب:
24 ساعت
1 تعاریف و اصطلاحات گمرکی 2
2     اظهار کالا در گمرک، اظهار الکترونیکی و آثار آن 2
3     قلمرو گمرکی، اماکن گمرکی و مباحث مرتبط 1
4     وجوه متعلقه به واردات قطعی کالا به قلمرو گمرکی و نحوه محاسبه آن 1
5     روش های تعیین ارزش کالای گمرکی، قواعد مبدا 2
6     تشریفات قبل از اظهار شامل مسئولیت در حفظ و نگهداری کالا در اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه، شرایط و نحوه متروکه و ضبط شدن کالای های موجود درکشور و… 2
7     تشریفات و شرایط عمومی بعد از اظهار و ترخیص کالا ازگمرک در رویه های  مختلف شامل ورود قطعی، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، مرجوعی، عبورخارجی و داخلی صدور قطعی و موقت، کران بری و انتقالی 2
8     اسناد مورد نیاز برای ترخیص در رویه های مختلف 2
9     طرز تکمیل اظهارنامه های گمرکی 2
10     اسناد مرتبط برای تکمیل اظهارنامه دررویه های مختلف 1
11     کالاهای همراه مسافر، ظوابط و مقررات مربوطه 1
12     مصادیق تخلفات گمرکی و قاچاق کالا 1
13     مسئولیت کارگزاران گمرکی درانجام تشریفات گمرکی 1
14     معافیت ها و ممنوعیت های گمرکی 1
15     بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص 1
16     نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی 1
17     مقدمات پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL) – سامانه جامع گمرکی 1