۲- سرفصل های دوره

  1. قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا
  2. اعتبارات اسنادی
  3. قوانین اینکو ترمز
  4. رابطه ی قرارداد خرید و فروش با قرارداد حمل
  5. مقاوله نامه های نافذ بربارنامه های دریایی
  6. قانون مصوب حمل کالا از دریا در ایران
  7. صدور بارنامه و قانون حاکم بر آن
  8. صفات حقوقی بارنامه
  9. انواع بارنامه
  10. حمل چند وجهی
اسکرول به بالا