آزمون – عملیات پایانه مسافر دریایی

وقت آزمون 30 دقیقه می باشد.