آزمون مجدد:آیین نامه بین المللی امنیت دریانوردی شروع آزمون جمعه 14آذر ساعت 12