آزمون مردودین: آشنایی با دستور العمل تخلیه، بارگیری، حمل ونقل کالای خطرناک