آزمون نهایی آگاهی امنیتی 02

آزمون نهایی آگاهی امنیتی شامل :

  1. 20 سوال تستی بصورت چهارگزینه ای میباشد .
  2. نمره نهایی 100 وحداقل نمره قبولی 50 می باشد 
  3. آزمون راس ساعت 16 شروع می گردد وبه مدت 45 دقیقه در ساعت 16:45 خاتمه می یابد .

                                                                                                                    با آرزوی موفقیت