آشنایی با کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی