1- آزمون پایان دوره

1.انواع قایق نجات از لحاظ  پوشش را نام ببرید؟ (10 نمره)

 


 

2.دو نمونه از مکانیزم به آب انداختن قایق های نجات را نام ببرید. (10 نمره)

 


 

3.یک قایق نجات جهت عبور از حریق باید چه شرایطی باید  داشته باشد؟ (10 نمره)


4.حداقل سرعت یک قایق نجات  چقدر است؟ (5 نمره)

الف ) 5 گره                                     ب)7 گره                                              ج)6 گره                                                د) 4 گره


5.مقدار سوخت یک قایق نجات دررانش ممتد باید چند ساعت  باشد ؟ (5 نمره)

الف) 24 ساعت                             ب)48 ساعت                                     ج )72 ساعت                                        د)12 ساعت


6.یک قایق نجات مرسوم تا چند درجه از کج شدن کشتی به چپ یا به راست( لیست ) می توان به آب انداخته شود؟ (5 نمره )

الف) 20 درجه                             ب)15 درجه                                         ج )25 درجه                                         د)10 درجه


7.انواع قایق ناجی (رسکیو بوت) را نام ببرید؟ (10نمره)


8.مقدار آب در لایف رافت و قایق نجات برای هر نفر به ترتیب چند لیتر است ؟ ( 5 نمره)

الف) 3 لیتر و 1.5 لیتر                  ب)1.5 لیتر و 3 لیتر                      ج)هر دو 1.5 لیتر                                     د)هر دو 3 لیتر


9.سه اختلاف عمده بین قایق نجات سقوط ازاد و دیویت (مرسوم) را نام ببرید. (10 نمره)


10.حد اقل و حد اکثر طول یک قایق ناجی در کشتی  بترتیب باید چقدر باشد؟ (5 نمره)

الف)3.5 و 8.5                         ب)3.8 و 8.5                                ج)4 و 8                                                  د)3.8 و 8.8


11.در دریای طوفانی از کدام مکانیزمهای زیر جهت رها سازی قایق نجات مرسوم استفاده می کنیم؟ (5 نمره)

الف)on load 

ب)off load

ج)min load

د) max load


12.حد اگثر وزن یک لایف رافت چقدر است ؟ (5 نمره)

الف )180 کیلو                    ب) 120 کیلو                          ج)150 کیلو                                                 د)10 گیلو


13)HRU  لایف رافت  در چه عمقی از سطح آب عمل می کند؟ (5 نمره)

الف)2 الی 4 متر                ب)1.5 الی 3 متر                    ج) 2الی 3.5 متر                                         د)3 الی 6 متر


14.قایق ناجی بادی از چند قسمت استفاده میشود ؟ (5 نمره)

الف) 4 قسمت                   ب)5 قسمت                           ج)3 قسمت                                              د)6 قسمت


15.حد اکر ارتفاعی که میتوان لایف رافت را نصب کرد چقدر است ؟ (5 نمره)

الف ) 15 متر                     ب)12 متر                                ج )18 متر                                                د) 20 متر