1- آزمون پایان دوره

سوالات بقاء در دریا

 

1-ماستر لیست در کدام مکان ها نصب نمی شود ؟  (8 نمره)

1-پل فرماندهی               2-  کلیه طبقات کشتی         3- اتاق کنترل موتور خانه         4- عرشه کشتی

2- HRU در کجا کاربرد دارد؟ (8 نمره)

1-لایف رفت                2- قایق نجات                   3- جلیقه نجات                       4- حلقه نجات

3- با لباس غوطه وری (IMMERSION SUIT) از چه ارتفاعی می توان پرید؟(8 نمره)

  • 1-  5 متر              2-  5.5 متر                    3- 2.5 متر                           4- 3 متر

4-کیسه حرارتی (TPA) برای چه مواقعی استفاده می شود؟(8 نمره)

گرما زدگی             2- سرما زدگی                  3- در حالت مسمومیت               4- در مواقع دریای طوفانی

5- لایف رفت و HRU  در چه عمقی در آب فعال می شود؟(8 نمره)

1 -2.5 الی 4 متر                2-3 الی 5 متر                   3-2 الی 6 متر                        4-3 الی 6 متر

6-قایق نجات سقوط آزاد به چه  صورتی به آب انداخته می شود؟(8 نمره)

با پرتاب از عرشه به کمک یک سطح شیبدار                    2- با جرثقیل بازویی پرتاب می شوند

     3-با HRU فعال و پرتاب می شوند                                             4- با دست به آب پرتاب می شوند

7- SART در کجای کشتی قرار می گیرد؟ (8 نمره)

در پل فرماندهی       2-در موتورخانه                3-در عرشه                           4- در راهروهای کشتی

8- کدام از وسایل زیرعلامت دهنده  در مواقع اضطرار نیستند؟(8 نمره)

1-دود زا                 2- منور                        3-سوت                                   4- کانوپی

9-کدام از وسایل زیر جهت نجات جان افراد کاربرد ندارند؟(8 نمره)

1- ایپرب               2-  سارت                  3-  لایف رفت                          4-  لنگر پارچه ای

10-کدام یک از موارد زیر جزء اقدامات ضروری در هنگام ترک کشتی نیست؟(8 نمره)

1-تماس با خانواده        2-به اندازه کافی آب خوردن      3- لایف جکت(جلیقه نجات)پوشیدن              4- لباس گرم پوشیدن

سوالات اطفاء حریق

1-کلاس A مواد قابل اشتعال کدامک از موارد ذیل است؟(8 نمره)

1-جامدات                      2- مایعات                            3- گازها                          4 الکتریسته

2-کللاس B  مواد قابل اشتعال با کدام خاموش کننده ذیل خاموش نمی شوند؟(8 نمره)

1- آب                            2-پودر                                  3- فوم                               4-co2

3-کدام از موارد ذیل از  اضلاع مثلث آتش نیست؟(8 نمره)

1-اکسیژن                   2- مواد سوختنی                  3- حرارت                           4- دی اکسید کربن

4-حریق ناشی از الکتریسته را با کدام از خاموش کننده ذیل نمی تواند خاموش کرد: (8 نمره)

1-دی اکسید کربن     2- پودر                                  3- خاک                               4- آب

5-کدام دستگاه جهت فرار از محیط مملو از دود و گازهای سمی مورد استفاده قرار می گیرد؟(8 نمره)

1-EEBD              2-دستگاه تنفسی BA      3- دستگاه کاشف گازهای سمی        4-دستگاه اندازه گیری اکسیژن

6- FIRE PLAN در کجای کشتی نصب می شود؟(8 نمره)

1-در راهرو ها      2-در پل فرماندهی          3-عرشه اول استراحتگاه پرسنل        4- در سینه کشتی

7-محل نصب تجهیزات آتش نشانی در کشتی در کجا ذکر شده است؟ (8 نمره)

1- FIRE PLAN        2- SAFTEY PLAN            3- MUSTER LIST         4- SAFTEY PLAN

8-رنگ کپسول پودر خشک در کشتی چیست؟(8 نمره)

1-آبی                  2- مشکی                               3- زرد                                4-خردلی

9- آتش ناشی از روغن های خوراکی با چه خاموش کننده ای خاموش می شوند؟(8 نمره)

1-دی اکسید کربن و فوم            2- آب         3- پودر                               4- خاک

10- سیستم ثابت CO2 در کجا کشتی استفاده می گردد؟(8 نمره)

  • استراحتگاه ملوانان 2- روی عرشه        3 – موتورخانه                      4- پل فرماندهی

سوالات ایمنی و مسئولیت های فردی

1- کدامیک از افراد زیر وظیفه رعایت قوانین و موازین سازمان جهانی دریانوردی (IMO ) را در روی کشتی بر عهده دارد ؟(10 نمره)

الف)صاحب کشتی                          ب)دریانورد                          ج)فرمانده                                  د)شرکت کشتیرانی

2-  کمیته ایمنی (SHIP SAFETY COMMITTEE ) از چه افرادی تشکیل شده است ؟(10 نمره )

الف) فرمانده نمایندگان شرکت افسر اول                                    ب) فرمانده نمایندگان هر قسمت افسر دوم-افسر برق

ج) صاحب کشتی نمایندگان هر قسمت افسر سوم                                  د) صاحب کشتی نمایندگان شرکت افسر برق

3- علل عمده جراحات وارده به چشم کدامند ؟ (10 نمره )

الف) اشعه مادون قرمز                                                                                   ب) در معرض مواد شیمیایی قرار گرفتن        

 ج) اشعه ماوراء بنفش                                                                                    د) هر سه مورد

4-در مورد مجوز کار (PERMIT TO WORK )کدام گزینه صحیح است ؟ (10 نمره )

الف)مجوز تا زمانی که کنسل نشده بقوت خود باقی است               ب)مجوز تا زمانی که کار به اتمام نرسیده به قوت خود باقی است

ج)مجوز تا زمانی بقوت خود باقی است که افسر مسئول در محل باشد       د)حداکثر زمان مجوز کار نباید بیشتر از 24 ساعت باشد

5- در مورد پله راهنما (P­ILOT LADDER ) کدام گزینه صحیح است ؟ (10 نمره )

الف)در هنگام دریانوردی پله باید جمع باشد                                            ب)هر چند مدت یکبار طنابهای پله را بازدید کنید

ج)پله یا طناب پله هیچ وقت نباید آغشته به روغن شود                           د)همه موارد

6- به هنگام پهلوگیری کشتی به اسکله افراد حاضر درسینه کشتی (FWD. STATION  ) چه کسانی هستند ؟(10 نمره )

الف) افسر دوم تعمیر کار عرشه ملوان درجه 2 ملوان درجه 1

ب) افسر اول تعمیر کار عرشه ملوان درجه 2 ملوان درجه 1

ج) افسر دوم سر ملوان ملوان درجه 1 ملوان درجه 2

د) افسر سوم سر ملوان ملوان درجه 1 ملوان درجه 2

7- کدامیک  از اصطلاحات زیر معرف سازمان جهانی کارگری است ؟(10 نمره )

الف)WHO                         ب)IMO                        ج)ILO                             د)NGO                                                                  

8-در مورد خطرات و آسیب های برشکاری کدام گزینه صحیح است ؟ (10 نمره )

الف)خطر سوختن پوست بدن                    ب)تنفس سخت             ج)خطر چشم درد              د)خطر سردرد شدید

9-کدام مورد به هنگام کار بر روی فانل (دودکش ) کشتی صحیح است ؟ (10 نمره )

الف)نصب تابلوی هشدار                    ب)اطلاع نگهبان موتورخانه           ج)اطلاع به افسر پل فرماندهی    د)موارد الف و ب

10-در مبحث ایمنی کدام گزینه  براساس اولویت صحیح است؟(10 نمره )

الف) ایمنی افراد-ایمنی بار – ایمنی کشتی

ب) ایمنی افراد-ایمنی کشتی – ایمنی بار

ج) ایمنی بار – ایمنی کشتی – ایمنی افراد

د) ایمنی کشتی – ایمنی افراد – ایمنی بار

سوالات کمک های اولیه

1- انواع خونریزی ها کدامند ؟(10)

          الف )شریانی                         ب)وریدی                  ج)مویرگی                  د)هر سه مورد

 

2-در مواقع دادن CPR اولویت اول کدام است ؟(مراحل احیاء ) (10)

          الف)باز نگهداشتن راه هوایی        ب)دادن تنفس مناسب          ج)برقراری گردش خون              د)هر سه مورد

 

 4-تعداد نبض بزرگسالان درهنگام فعالیت در هر دقیقه چقدر میباشد؟(10)

          الف)100-60                             ب)120-80                          ج)150-80                د)150-120

 

 5-انواع شوک کدام است؟(10)

         الف)شوک عفونی                 ب)شوک کمبود آب بدن                       ج)شوک عاطفی                   د)همه موارد

 

7-شما به عنوان یک امدادگر دوره دیده چه کاری را ابتدا انجام می دهید؟(10)

الف)مردم را از دادن مایعات به فرد بیهوش منع می کنید

ب)خود را به مصدوم و اطرافیان معرفی می نمائید

ج)مردم را از اطراف فرد مصدوم دور کرده و به اورژانس 115 زنگ می زنید

       د)سریعا بیمار را به مرکز درمانی منتقل می کنید

 

 8-سه عمل عمده جهت کنترل خونریزی را نام ببرید. (10)

 

9-انواع شکستگی را نام ببرید؟(10)

 

10- انواع مسمومیتها را نام ببرید. (10)