1- آزمون پایان دوره

سوالات بقاء در دریا

 

 1. لایف رفت و HRU در چه عمقی در آب فعال می شود؟8 نمره

الف )   2.5 الی4 متر                                                      ب)3 الی 5 متر

ج)  2 الی 6 متر                                                              د) 3 الی 6 متر

 

HRU در کجا کاربرد دارد؟8 نمره

الف) لایف رفت                                                                   ب) قایق نجات

 ج)جلیقه نجات                                                                   د) حلقه نجات

 

 

 1. قایق نجات سقوط آزاد به چه صورتی به آب انداخته می شود؟ 8 نمره

 الف )با پرتاب از عرشه به کمک یک سطح شیبدار

  ب ) با جرثقیل بازویی پرتاب می شوند

   ج) با HRU  فعال و پرتاب می شوند

   د) با دست به آب پرتاب می شوند

 

 1. ماستر لیست در کدام مکان ها نصب نمی شود؟ 8 نمره

 

الف)  پل فرماندهی                                                             ب) کلیه طبقات کشتی

ج) اتاق کنترل موتور خانه                                                   د) عرشه کشتی

 

 

 1. با لباس غوطه وری (IMMERSION SUIT) از چه ارتفاعی می توان پرید؟8 نمره

الف) 4.5 متر                                                                     ب) 5.5 متر

ج)2.5 متر                                                                         د) 3 متر

 

 

 1. کیسه حرارتی (TPA) برای چه مواقعی استفاده می شود؟ 8 نمره

الف) گرما زدگی                                                             ب) سرما زدگی

ج) در حالت مسمومیت                                                  د) در مواقع دریای طوفانی

 

 1. کدام یک از موارد زیر جزء اقدامات ضروری در هنگام ترک کشتی نیست؟ 8 نمره

الف)  تماس با خانواده                                                                ب) به اندازه کافی آب خوردن

 ج) لایف جکت)جلیقه نجات(پوشیدن                                       د) لباس گرم پوشیدن

 

 1. کدام از وسایل زیرعلامت دهنده در مواقع اضطرار نیستند؟8 نمره

الف) دود زا                     ب) منور                              ج) سوت                          د) کانوپی

 1. کدام از وسایل زیر جهت نجات جان افراد کاربرد ندارند؟8 نمره

الف) ایپرب            ب) سارت                    ج) لایف رفت                              د) لنگر پارچه ای

 

 

سوالات اطفاء حریق

 

 • حریق ناشی از الکتریسته را با کدام از خاموش کننده ذیل نمی تواند خاموش کرد؟ 8 نمره

الف) دی اکسید کربن                                                       ب) پودر

ج) خاک                                                                             د) آب

 

 • آتش ناشی از روغن های خوراکی با چه خاموش کننده ای خاموش می شوند؟8 نمره

الف) دی اکسید کربن و فوم                    ب) آب

 ج) پودر                                            د) خاک

 

 • سیستم ثابت CO2 در کجا کشتی استفاده می گردد؟8 نمره

الف) استراحتگاه ملوانان                      ب) روی عرشه

ج) موتورخانه                                       د) پل فرماندهی

 

 • کلاس A مواد قابل اشتعال کدامک از موارد ذیل است؟ 8 نمره

الف)  جامدات                                                                  ب) مایعات

ج) گازها                                                                          د)الکتریسته

 

 • کدام از موارد ذیل از اضلاع مثلث آتش نیست؟8 نمره

الف)  اکسیژن                                                                   ب) مواد سوختنی

 ج)حرارت                                                                         د) دی اکسید کربن

 

 

 

 • کللاس B مواد قابل اشتعال با کدام خاموش کننده ذیل خاموش نمی شوند؟8 نمره

الف)  آب                                                                          ب) پودر

 ج)فوم                                                                              د) co2

 

 • FIRE PLAN در کجای کشتی نصب می شود؟8 نمره

الف)  در راهرو ها                                                           ب) در پل فرماندهی

ج) عرشه اول استراحتگاه پرسنل                                   د) در سینه کشتی

 

 

 • کدام دستگاه جهت فرار از محیط مملو از دود و گازهای سمی مورد استفاده قرار می گیرد؟8 نمره

 

الف) EEBD                                                                   ب) دستگاه تنفسی BA

ج)دستگاه کاشف گازهای سمی                                       د)دستگاه اندازه گیری اکسیژن

 

 

 • محل نصب تجهیزات آتش نشانی در کشتی در کجا ذکر شده است؟8 نمره

 

الف)  FIRE PLAN                                      ب) SAFTEY PLAN

ج) MUSTER LIST                                    د) SAFTEY PLAN

 

 • رنگ کپسول پودر خشک در کشتی چیست؟8 نمره

الف) آبی                                                          ب) مشکی

 ج)زرد                                                              د)خردلی

 

سوالات ایمنی و مسئولیت های فردی

 • کدامیک از افراد زیر وظیفه رعایت قوانین و موازین سازمان جهانی دریانوردی (IMO) را در روی کشتی بر عهده دارد ؟10 نمره

الف) صاحب کشتی                                                                                   ب)دریانورد                    ج)فرمانده                                                                                                 د) شرکت کشتیرانی

 

 • کمیته ایمنی (SHIP SAFETY COMMITTEE) از چه افرادی تشکیل شده است ؟10 نمره

الف( فرمانده نمایندگان شرکت افسر اول               ب( فرمانده نمایندگان هر قسمت افسر دومافسر برق

ج( صاحب کشتی نمایندگان هر قسمت افسر سوم               د( صاحب کشتی نمایندگان شرکت افسر برق

 

 

 • علل عمده جراحات وارده به چشم کدامند ؟10 نمره

الف( اشعه مادون قرمز                                                              ب( در معرض مواد شیمیایی قرار گرفتن

ج( اشعه ماوراء بنفش                                                                 د( هر سه مورد

 

 

 • در مورد مجوز کار ) PERMIT TO WORK (کدام گزینه صحیح است ؟10 نمره

 

الف(مجوز تا زمانی که کنسل نشده بقوت خود باقی است

ب(مجوز تا زمانی که کار به اتمام نرسیده به قوت خود باقی است

ج(مجوز تا زمانی بقوت خود باقی است که افسر مسئول در محل باشد

 د(حداکثر زمان مجوز کار نباید بیشتر از 24 ساعت باشد

 

 • در مورد پله راهنما ) ILOT LADDERP ( کدام گزینه صحیح است ؟10 نمره

  الف(در هنگام دریانوردی پله باید جمع باشد

   ب(هر چند مدت یکبار طنابهای پله را بازدید کنید

    ج(پله یا طناب پله هیچ وقت نباید آغشته به روغن شود

   د(همه موارد

 

 • به هنگام پهلوگیری کشتی به اسکله افراد حاضر درسینه کشتی ) STATION ( چه کسانی هستند ؟10 نمره

الف( افسر دوم تعمیر کار عرشه ملوان درجه 2 ملوان درجه 1

ب( افسر اول تعمیر کار عرشه ملوان درجه 2 ملوان درجه 1

ج( افسر دوم سر ملوان ملوان درجه 1 ملوان درجه 2

د( افسر سوم سر ملوان ملوان درجه 1 ملوان درجه 2

 

 • کدامیک از اصطلاحات زیر معرف سازمان جهانی کارگری است ؟10 نمره

الف-   WHO                                                                  ب- IMO

  ج-  ILO                                                                        د- NGO

 • در مورد خطرات و آسیب های برشکاری کدام گزینه صحیح است ؟10 نمره

الف(خطر سوختن پوست بدن                                          ب(تنفس سخت

 ج(خطر چشم درد                                                            د(خطر سردرد شدید

 

 

 

 • کدام مورد به هنگام کار بر روی فانل )دودکش ( کشتی صحیح است ؟10 نمره

الف(نصب تابلوی هشدار                                                ب(اطلاع نگهبان موتورخانه

 ج(اطلاع به افسر پل فرماندهی                                     د(موارد الف و ب

 

 • در مبحث ایمنی کدام گزینه براساس اولویت صحیح است؟10 نمره

الف( ایمنی افرادایمنی بار ایمنی کشتی

ب( ایمنی افرادایمنی کشتی ایمنی بار

ج( ایمنی بار ایمنی کشتی ایمنی افراد

د( ایمنی کشتی ایمنی افراد ایمنی بار

 

سوالات کمک های اولیه

 

 • سه عمل عمده جهت کنترل خونریزی را نام ببرید. 10 نمره
 • انواع شکستگی را نام ببرید؟10 نمره
 • انواع مسمومیتها را نام ببرید.10 نمره

 

 • تعداد نبض بزرگسالان درهنگام فعالیت در هر دقیقه چقدر میباشد؟10 نمره

الف) 60 الی 100                                                     ب)  80 الی 120

ج)80 الی 150                                                         د)120 الی150

 

 • انواع خونریزی ها کدامند ؟10 نمره

الف (شریانی                                                     ب(وریدی

 ج(مویرگی                                                        د(هر سه مورد

 

 • انواع شوک کدام است؟10 نمره

الف(شوک عفونی                                              ب(شوک کمبود آب بدن

ج(شوک عاطفی                                                  د(همه موارد

 

 

 • شما به عنوان یک امدادگر دوره دیده چه کاری را ابتدا انجام می دهید؟10 نمره

الف(مردم را از دادن مایعات به فرد بیهوش منع می کنید

ب(خود را به مصدوم و اطرافیان معرفی می نمائید

ج(مردم را از اطراف فرد مصدوم دور کرده و به اورژانس 114 زنگ می زنید

د(سریعا بیمار را به مرکز درمانی منتقل می کنید

 

 • در مواقع دادن CPR اولویت اول کدام است ؟(مراحل احیاء) 10 نمره

الف(باز نگهداشتن راه هوایی                  ب(دادن تنفس مناسب

 ج(برقراری گردش خون                          د(هر سه مورد